Laat ik vooropstellen dat ik ten allen tijde zorgvuldig met je gegevens om zal gaan en ze zeker niet voor commerciële doeleinden zal gebruiken.

Ik behandel te allen tijde je gegevens vertrouwelijk. Dat is vanuit mijn visie dan ook essentieel voor een fijne samenwerking. Met deze privacyverklaring geef ik helder weer welke informatie ik verzamel en hoe ik deze informatie gebruik, verzamel, deel, bewaar en beveilig.

Welke persoonsgegevens worden er verzamelt?

Per dienst kan het verschillen welke gegevens ik nodig heb om de dienst uit te kunnen
voeren. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

-Foto
Ik zal om een recente foto vragen zodat ik mij 100% op de juiste persoon en de daarbij horende energie kan afstemmen om de dienst optimaal te laten verlopen.
-Gezondheid
Ik zal om eventuele gezondheidsklachten vragen zodat ik daar rekening mee kan houden
tijdens de dienst zelf of zodat ik eventueel de dienst daarop kan aanpassen voor zover ik dat kan en nodig vind.
-Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wanneer je een dienst aanvraagt voor je kind of een dienst waarin je kind wordt
meegenomen dan zal ik om persoonlijke gegevens vragen. Het doel
hiervan is zodat ik mij 100% op de juiste persoon & daarbij horende energie afstem opdat een dienst optimaal gegeven kan worden.
Hoe worden je gegevens verzamelt?

Wanneer jij je online of offline aanmeldt voor een consult of energetische behandeling of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, word je gevraagd om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik je persoonsgegevens?

* Doel: Afhandelen van jouw betaling.
Op basis van grondslag: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke
verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

* Doel: Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Op basis van grondslagen: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

* Doel: Om je te informeren over activiteiten en wijzigingen van mijn diensten en producten.
Op basis van grondslagen: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van
een overeenkomst. De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van
zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

* Doel: Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Op basis van grondslagen: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van
een overeenkomst. De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van
zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

* Doel: Ik verwerk ook persoonsgegevens wanneer ik hier wettelijk verplicht toe ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingzaken.
Op basis van grondslag: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van
een wettelijke verplichting.

Hoe hoelang worden je persoonsgegevens bewaart?

Praktijk Energetisch Therapeut & Trancehealing & Medium bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een
bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligt?

Praktijk Energetisch Therapeut & Trancehealing & Medium neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via cordulaschulze@home.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Energetisch Therapeut & Trancehealing & Medium verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Energetisch Therapeut & Trancehealing & Medium blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Energetisch Therapeut & Trancehealing & Medium en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar cordulaschulze@home.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Praktijk Energetisch Therapeut & Trancehealing & Medium wil je er op wijzen dat je
de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 

Praktijk Energetisch Therapeut & Trancehealing & Medium – Lage Bergweg 41-2, 7361 GT Beekbergen – KVK: 69528543; BTW-id.nr.: NL219465691B01

https://www.find-your-self.comcordulaschulze@home.nl  T+31 6215491010

– Deze Privacy Verklaring is vastgesteld en geldig met ingang van 23 mei 2018. – 

 

Advertentie